Archiv ČAS

 

 Ústřední archiv ČSAV - Alena Šlechtová:
 Československá astronomická společnost 1917-1959
 Spisové schéma fondu a odkazy na inventář Československé astronomické společnosti (ČAS)
 Signatura  Obsah  Inventární číslo  Inventář
  I. Spisový materiál s jednacími protokoly  
  A. Jednací protokoly 1-55

  B. Spisový materiál  
  0 Založení, organizace a správní záležitosti Společnosti  
    00
      001
      002
Založení a organizace ČAS
  Stanovy a organizační řád
  Administrativa
 
56
57
    01
      010
      011
Řízení společnosti 
  Funkcionáři
  Schůze

58-59
60-65
    02
      020
      021
      022
      023
      024
      025
      026
      027
      028
      029 
Členové ČAS 
  Seznamy členů
  Přijímání členů do ČAS
  Zakládající členové
  Členské odznaky, legitimace, diplomy
  Členové v době okupace
  Klub zakladatelů ČAS
  Společné podniky členů ČAS
  Zprávy členů ČAS o činnosti v oboru astronomie
  Odpovědi členů na dotazník o zvýšení členských příspěvků
  Pocty členům 

66-73
74
75
76-77
78-79
80
81
82
83
84-85
    03
      030
      031
      032
      033
      034
Zaměstnanci a společenské organizace 
  Zaměstnanci všeobecně
  Plánování potřeby pracovníků
  Pojištění zaměstnanců
  ROH
  Zaměstnanci jednotlivě

86-87
88
89
90
91-92
    04
      040
      041
      042
      043
      044
      045
Finanční záležitosti 
  Všeobecně
  Subvence
  Příjem ČAS
  Dary pro ČAS
  Odkazy ve prospěch ČAS
  Fondy

93
94
95
96-99
100
101-103
    05
      050
      051
Stavba hvězdárny a místnosti ČAS 
  Místnosti ČAS před výstavbou hvězdárny na Petříně
  Hvězdárna na Petříně

104-105
106-112
    06
      060
      061
      062
Přístroje 
  Všeobecně
  Nabídky přístrojů od různých firem
  Práce členů s přístroji hvězdárny

113
114
115
    07
      070
      071
      072
      073
      074
Knihovna 
  Zprávy o stavu knihovny
  Pracovnice knihovny
  Objednávky knih pro knihovnu ČAS
  Dary knihovně ČAS
  Výpůjčky knih

116
117
118
119
120-121
  1
    10
Pracovní plány a zprávy o činnosti
  Zprávy o činnosti a plány práce
 
122-123
  2
    20
    21
    22
    23
    24
    25
Pozorovatelská činnost členů ČAS
  Přehledy pozorování
  Klub mládeže ČAS
  Sekce
  Deník srážkoměrné stanice z roku 1943
  Informační služba ČAS
  Přístroje členů ČAS 
 
124-134
135
136-154
155
156
157
  3
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
Publikace
  Publikace všeobecně
  Ediční plány ČAS
  Vydávání publikací - redakce, spolupráce s autory
  Kritika spisů vydávaných ČAS
  Tiskárny, vydavatelství
  Odbyt publikací, prodej, dary
  Spolupráce s ostatními institucemi
  Výměna publikací
  Rukopisy článků pro Říši hvězd
  Ukázky  publikací ČAS
 
158
159
160-161
162
163
164-165
166
167-169
170
171
  4 Konference, zasedání, porady domácí 172
  5
    51
    52
    53
    54
    55
    56
Popularizační činnost pro veřejnost
  Výstavy
  Fotografie, filmy, diapozitivy, štočky - půjčování
  Informace veřejnosti o úkazech na obloze
  Exkurze na hvězdárnu
  Astronomické kursy pro veřejnost
  Přednášky  
 
173-174
175-176
177
178-180
181
182-187
  6
    61
    62
    63
    64
    65
    66
    67
    68
Styky domácí
  Styky s ministerstvy
  Styky s vysokými školami
  Styky s institucemi, spolky (mimo astronomických)
  Styky s odbory ČAS, hvězdárnami, astronomickými spol.
  Styky s astronomickými kroužky
  Mírová provolání ČAS
  Oslavné akce ČAS
 Vzpomínkové oslavy, kondolence 
 
188
189
190
191-192
193-195
196
197
198
signatura
61-63


64


65-68
  7
    70
    71
    72
    73
Styky zahraniční
  Styk s jednotlivými zeměmi
  Zahraniční vědecké cesty
  Zahraniční sjezdy
  Styky s Čechy v zahraničí
 
199
200-201
202
203
  II. Účetní materiál     
  A. Účetní knihy 204-250  
  B. Účetní spisy
Bilance ČAS
Všeobecná daň
Účetní a pokladní doklady
 
251
252
253
  III. Výstřižky z novin  254

 Zpět