Archiv ČAS

 

 Ústřední archiv ČSAV - Alena Šlechtová:
 Československá astronomická společnost 1917-1959
 Inventář Československé astronomické společnosti (ČAS)
Inventární číslo Signatura Obsah Časové rozmezí Kniha číslo Karton Poznámka
    I. Spisový materiál s jednacími protokoly        
    B. Spisový materiál        
    6 Styky domácí        
188     61 Styky s ministerstvy
Ministerstvo informací a osvěty
Doporučení ČAS o umístění planetária s hvězdárnou na Petříně (1951) aj.
 1950 - 1953   28

další obsah

 
Ministerstvo pošt a telegrafů
Dobrozdání o zřizování a provozu telegrafů (1925), žádost ČAS o povolení přijímat bezplatně časové signály (1929)
1925 - 1929    
Ministerstvo státní kontroly
Stížnost ČAS na Hvězdářskou ročenku 1952 vydávanou Ústředním ústavem astronomickým
1952    
Ministerstvo školství, věd a umění
Návrh na zakoupení velkého Zeissova planetária pro Prahu
1950    
189     62 Styky s vysokými školami
Brno: Astronomický ústav Masarykovy university
Jednání o studiu astronomie, získávání optiky pro ústav, vysílání zástupců ČAS na odborná jednání
1950 - 1953    
Brno: Vysoká škola technická dr. Ed. Beneše
Informace o dalekohledu
1946    
Praha: Akademie výtvarných umění
Oznámení o návrhu stavby planetária a lidové hvězdárny akad. architektem Jos. Bláhou a žádost o odbornou pomoc ČAS
1951    
Praha: České vysoké učení technické
Pozvání k oslavným zasedáním
1949    
Praha: Universita Karlova
Návrh studia astronomie, geofyziky a meteorologie (1950), protest proti soustředění studia astronomie v Brně (1951)
1950 - 1951    
Německá universita - Astronomický ústav
ČAS sdělue adresy členů, pracujících v astronomii (1937), poděkování za darování knih (1938), souhlas hvězdárny s prací posluchačů na hvězdárně (1943)
1937- 1943    
190     63 Styky s institucemi, spolky (mimo astronomické)
Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí, Praha
Nabídka ČAS ke spolupráci
1952    
Československo - sovětský institut, odd. pro fyziku a matematiku
Návrh prof. dr. Josefa M. Mohra a Luisy Landové-Štychové za členy institutu
1951    
Československý rozhlas Praha
Souhlas s reformou pražského rozhlasového signálu (1947), žádost o připomínky ČAS k chystanému astronomickému rozhlasovému pořadu (1949)
1947 - 1949    
Československý státní film
Odborná spolupráce na připravovaném filmu Měsíční kámen, jednání o zapůjčení dalekohledu, žádost ČAS o zapůjčení astronomických filmů a odprodej filmového materiálu
1949 - 1953    
Český svaz pro spolupráci s Němci
Výzva k přistoupení za člena
1941    
Jednota če. matematiků a fyziků v Praze
Členství ČAS v jednotě, pozvání na cyklus přednášek, spolupráce na Hvězdářské ročence (1935), žádost o spoluúčast ČAS na sjezdu matematiků slovanských zemí (1934)
1918 - 1938    
KOVO, akc. společnost pro dovoz a vývoz, Praha
O stavbě planetária
1951    
Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě, Jihlava
Žádost o radu, jak pěstovat u mládeže zájem o astronomii v rámci Kuratoria
1944    
Masarykova letecká liga, Praha
Spoluúčast ČAS na tryzně za Štefánika
1929    
Masarykův lidovýchovný ústav, Svaz osvětový, Praha
Žádost o spoluúčast ČAS při pořádání přednášek (1927), při poradách o populárně vzdělávací astronomické literatuře (1931), poskytnutí místností ČAS na hvězdárně pro pořádání praktického hvězdářského kursu (1931)
1927 - 1931    
Městská plánovací komise hl.m. Prahy
Jednání o stavbě planetária
1953    
Národní technické muzeum (dříve Technické muzeum československé)
Členství ČAS v Technickém muzeu, odborné rady při plánování astronomického oddělení v chystané novostavbě muzea, jednání o stavbě hvězdářské věže při muzeu, pozvání na oslavné schůze 
1922 - 1950    
Národní výbor československý
Upozornění ČAS na samostatnost pražské klementinské hvězdárny a návrh na její převzetí Národním výborem
1918    
Osvětový odbor hl.m. Prahy
Upozornění ČAS na nesprávný chod staroměstského orloje
1934    
Pohřební služba hl.m. Prahy
Jednání o udržování hrobu Vojtěcha Šafaříka
1949 - 1950    
Radiojournal, Praha
Žádost ČAS o zařazení populárních astronomických přednášek, o přeložení časového signálu; nabídka Radiojournalu ke spolupráci ČAS při vysílání školského rozhlasu
1926 - 1939    
Socialistická akademie, Praha
Pozvání ČAS na instruktáž k cyklu přednášek o vesmíru
1952    
Společnost pro kulturní a hospodářské styky s SSSR
ČAS zakládajícím členem (1945), informace o akci Český národ Rudé armádě, snaha o navázání styků se sovětskými astronomy
1945 - 1947    
Státní soud, Praha
ČAS žádá o nejtěžší trest pro souzené rozvratníky
1950    
Státní ústav meteorologický
Odborná spolupráce
1929 - 1936    
Svaz přátel SSSR v Československu
Přihláška ČAS za člena, ustanovení důvěrníka v ČAS, příspěvek pro fond čs.-sov. přátelství
1945 - 1948    

 Zpět